Algemene voorwaarden 

 
 

1. Toepassingsgebied - Deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door Curia, haar vennoten en medewerkers en door alle personen die samenwerken met Curia of waarvoor Curia aansprakelijk is.

2. Witwaspreventie en terrorismebestrijding - Wanneer Curia de cliënt bijstaat bij het voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerend goed of bedrijven, het beheren van diens geld, effecten of andere activa, de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen, het organiseren van inbreng die nodig is voor de oprichting, de uitbating of het beheer van vennootschappen, de oprichting, uitbating of het beheer van vennootschappen, trusts, fiducieën of soortgelijke juridische constructies, of wanneer hij optreedt in naam en voor rekening van zijn cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed, is Curia verplicht de wetgeving en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering strikt na te leven. Overeenkomstig de terzake geldende regels, is Curia voornamelijk gehouden tot een identificatie- en waakzaamheidsplicht ten aanzien van zijn cliënt. Deze procedure vergt de medewerking van de cliënt en verplicht cliënten die werken onder vennootschapsvorm overeenkomstig de wet van 18 september 2017 om aan Curia mee te delen wie de uiteindelijke begunstigde achter deze vennootschap of opeenvolging van vennootschappen is, alsook om Curia in te lichten telkens wanneer deze situatie wijzigt.  Indien de cliënt binnen de 2 weken nadat deze werd opgevraagd weigert de informatie te verstrekken die Curia verplicht moet opvragen, heeft Curia in toepassing van artikel 2.10 van het Reglement van de OVB dd. 21 december 2011 het recht om een einde te stellen aan zijn tussenkomst.  Daarnaast verplicht de antiwitwaswetgeving Curia in bepaalde omstandigheden om mogelijke witwasoperaties en financiering van terrorisme waarin de cliënt zou betrokken zijn, te melden aan de Stafhouder van zijn/haar balie.

3. GDPR - Curia verwerkt de persoonsgegevens van de cliënt overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: AVG). Curia verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de cliënt voor cliëntenbeheer (o.a. cliëntenadministratie, facturatie, opvolging van invorderingsdossiers en het verzenden van nieuwsbrieven) én ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (a) (aangezien de cliënt zijn expliciete toestemming met de verwerking geeft middels het ondertekenen van deze Algemene Voorwaarden), artikel 6.1 (b) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Curia en de cliënt), artikel 6.1 (c) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die rust op Curia) en artikel 6.1 (f) (aangezien de verwerking soms noodzakelijk zal zijn voor het gerechtvaardigd belang van Curia om te ondernemen) van de AVG. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens enkel op basis van artikel 6.1 (a) (toestemming) plaatsvindt, heeft de cliënt steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de cliënt worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Curia verbonden zijn of met enige andere partner van Curia. Curia garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en anti-witwaswetgeving) en minstens zolang de wettelijke verjaringstermijn ten aanzien van Curia loopt. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zouden zijn. Hij kan tevens – onder bepaalde voorwaarden – zijn persoonsgegevens laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) AVG. Bovendien heeft de cliënt het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen die hij zelf aan Curia heeft verstrekt en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere onderneming. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de cliënt gevraagd een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: advocaten@curia.be. De cliënt heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. De cliënt beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 10000 Brussel – mailto:contact@apd-gba.be).

4. Aansprakelijkheid - De aansprakelijkheid van Curia, haar vennoten en medewerkers is beperkt tot het bedrag van de door hen onderschreven professionele verzekeringspolis en binnen de grenzen van de dekking. Het verzekerde bedragbedraagt momenteel 2,5 miljoen euro. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan voor een specifiek dossier een verzekering voor een hoger bedrag worden afgesloten, mits het betalen van een bijkomende premie. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is Curia niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden, waarop zij een beroep doet.

5. Tarieven - Onze tarieven zijn incl. algemene kantoorkosten, excl. 21% btw en specifiek dossiergebonden kosten. Wij behouden ons het recht voor om onze tarieven in de maand januari van elk jaar te indexeren op grond van de evolutie van de indexder consumptieprijzen volgens een van tijd tot tijd door Curia vastgestelde formule.

6. Facturatie - De facturen van Curia zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na ontvangst.Indien de cliënt niet akkoord gaat met het bedrag van de ereloonstaat, dient hij deze binnen de 8 dagen schriftelijk te protesteren. Vanaf de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd, berekend aan de wettelijke rentevoet (desgevallend conform de Wet Betalingsachterstand). Bij laattijdige betaling is tevens een vergoeding voor invorderingskosten verschuldigd, gelijk aan 10% van de hoofdsom.

7. Beëindiging - Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen mits een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Curia kan haar prestaties evenwel stopzetten mits de cliënt de mogelijkheid heeft om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat. Curia maakt in dat geval haar slotfactuur over, rekening houdend met de prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst, zonder recht op een schadevergoeding. Op eerste verzoek bezorgt Curia de stukken van het dossier terug.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank - Het Belgisch recht is van toepassing. Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen in der minne te regelen. Alvorens een gerechtelijke procedure aan te vatten, laten zij de zaak bij voorkeur oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten. Enkel de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd, onverminderd het recht voor Curia om gerechtelijke stappen te ondernemen voor derechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.